رویه های ارسال سفارش

سفارشات شما در کمترین زمان پس از ثبت نهایی به آدرس شما ارسال خواهند شد.

سفارش هایی که مبلغ آن بالاتر از ۴۰هزار تومان باشد بصورت رایگان برای شما ارسال خواهند شد

و در سفارش های کمتر از ۴۰تومان ، ۳هزار تومان به مبلغ صورتحساب شما بابت هزینه پیک اضافه خواهد شد.