همکاری با سازمان ها

رومزشاپ آمادگی دارد با تمامی سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی رامهرمز عقد قرارداد کند و سفارشات آنها را در کمترین زمان به آدرس دلخواهشان تحویل دهد.