آلوچه و تمشک سی دانه

۵,۰۰۰ تومان

لواشک کادویی شاخسار

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان

لواشک مخلوط چندمیوه دیش دیش

۲,۰۰۰ تومان

لواشک رولی دیش دیش

۳,۰۰۰ تومان

لواشک نوشابه ای جنگلی

۱,۰۰۰ تومان

لواشک ۱کیلویی جنگلی

۲۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان

آلوچه سامان

۱,۰۰۰ تومان

تمر هندی اصل

۱۲,۵۰۰ تومان

تافی ترش میوه ای | 250گرم

۷,۰۰۰ تومان

آلبالو خشکه مزمز

۳,۰۰۰ تومان

لواشک میوه ای جنگلی

۱,۰۰۰ تومان

آلوچه سیاه |۵۰۰گرم

۹,۰۰۰ تومان

آلوچه زرد |۲۵۰گرم

۵,۵۰۰ تومان